top of page

תמהיל משכנתא

שילוב של מספר מסלולי הלוואה, בתנאים שונים (למשל ריביות) ולתקופות זמן שונות. דוגמא: 25% מההלוואה נלקחת על בסיס ריבית הפריים לתקופה של 30 שנים, 25% מההלוואה על בסיס ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) לתקופה של 21 שנים, 25% בריבית קבועה צמודת מדד ל 17 שנים – 25% במסלול ריבית משתנה צמודת מדד לתקופה של 20 שנים. 

חוסר הוודאות לגבי האינפלציה העתידית, גורם לכך שפיצול הסיכון במסלולים השונים הינו הבסיס שמאחורי הרעיון. בנק ישראל הגביל את חלק ההלוואה על בסיס הפריים לעד שליש מסך ההלוואה. 


לאחרונה, בשל הריבית האפסית, ישנם לווים אשר הגדילו את החלק של ההלוואה בריבית קבועה לא צמודה ל 40% ויותר מסך ההלוואות. היות ולא ניתן לחזות קדימה 30 שנים, עדיף לחלק את ההלוואה למספר מסלולים ולא לנסות להיות "חכם מידי".

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

תמהיל משכנתא
bottom of page