top of page

כינוי לחוזה בין יזם לקבלן, בו נקבע המחיר הסופי על בסיס אמות מידה שונות, כגון שטח, רמת גימור וכיוצ"ב ולא בהכרח על פי כמות העבודה הנדרשת.


הסכם פאושלי הוא חוזה הכולל הצעת מחיר מצד הקבלן.


טרם הסכם פאושלי, הקבלן עובר על תכניות העבודה, מבצע סקירה והערכה כללית לעלויות הבנייה הכוללת ומשקלל בה גם את ניהול הסיכונים מצידו. בחוזה פאושלי, בדרך כלל מבקש הקבלן מחיר גבוה יותר מאשר בחוזים אחרים, וזאת בשל העובדה שלהסכם פאושלי לא יהיו תוספות או הפחתות כספיות, לעתים גם (אם נקבע במפורש בהסכם) אם היקף העבודה יגדל או יקטן, ואף אם תכניות העבודה ישתנו במהלך העבודה, וכן בגלל הסיכונים שבלקיחת העבודה. לכן, הערכה שגויה או סיבוכים במהלך הבנייה, עלולים לגרום לקבלן הבנייה להפסדים כספיים גדולים מאוד ואף לפשיטת רגל. אי לכך, נהוג לשלם עבור שינויים ותוספות אשר מעבר לקבוע בתכניות העבודה שחתמו עליהם הצדדים טרם תחילת העבודה.

הסכם פאושלי הוא הסדר עסקי שבו פרויקט נמסר בצורתו המוגמרת. במקום בנייה בצמוד להנחיות היזם על ידי התקדמות בשלבים בפרויקט, שוכרים את שירותיו של קבלן, לסיים את כל הפרוייקט ללא קלט מהבעלים או היזם. הקבלן נפרד מהבעלים או המפעילים הסופיים, והפרויקט נמסר רק כאשר הושלם. למעשה, קבלן הבנייה מסיים את עבודת הבנייה "ומעביר את המפתחות" לבעלים החדש.

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

הסכם פאושלי
bottom of page