top of page

שכירות דירה או בית בפתח תקווה

נקודות חשובות למשכיר

זכות השכירות הינה זכות משפטית המקנה אפשרות להחזקה ושימוש בנכס מקרקעין כנגד תמורה
כניסה לנכס ושימוש בו

 

רוב בעלי הדירות לא יתערבו במידה העולה על הנדרש בחיי השוכרים שלהם, על אף שהללו מחזיקים ועושים שימוש באחד הנכסים היקרים ביותר המצויים ברשות הבעלים. 

אולם, מומלץ בכל זאת להגן בחוזה שעל אף זכותו של בעל הנכס לבדוק את מצב הנכס מעת לעת, לא תותר כניסת הבעלים לנכס שלא בתיאום מראש עם השוכר.

בנוסף, רצוי לקבוע בחוזה שהנכס יוחזר לבעליו במצב שבו נמסר ביום הכניסה. לצורך כך ניתן לצלם את הנכס באותו יום בכדי לתעד את מצבו באותה עת ולמנוע טענה עתידית של בעל הדירה, לפיה מסר דירה משופצת וקיבל בחזרה חורבה. 

כדאי גם לקבוע בחוזה מפורשות אלה שינויים מותר ואלה שינויים אסור לשוכר לבצע בדירה, בכדי להעניק לשוכר אפשרות לעצב אותה על פי טעמו, הגם שלא מדובר בדירה שלו. 

במידה והשוכר מחזיק בבעל חיים יש לשים לב שהחוזה אינו אוסר על החזקת בעלי חיים בדירה המיועדת.

מנגנוני יציאה מהחוזה

החיים מעצם טבעם הינם דינאמיים ולעיתים אנשים מעוניינים לעזוב נכס לפני סיום החוזה. 

ברוב המקרים ידרוש בעל הבית מהשוכר למצוא דייר חלופי במידה והוא מעוניין לעזוב טרם הגעת החוזה לסיומו. 

חרף האמור, כדאי להגיע להסכמה לפיה במידה ותוך פרק זמן סביר אשר ייקבע על ידי שני הצדדים לא יימצא דייר חלופי, יוכל השוכר לעזוב.

מכירת הנכס

רוב בעלי הנכסים ישמרו לעצמם את הזכות להראות את הנכס לקונים פוטנציאליים גם במהלך תקופת השכירות. 
לפיכך, חשוב לקבוע בחוזה שבמידה ויימצאו קונים, לא תפגע העברת הזכויות בנכס בזכויות השוכר במהלך תקופת השכירות.

ערבויות ובטחונות

רוב בעלי הנכסים יבקשו להגן על עצמם מפני נזקים אפשריים ולצורך כך יבקשו בדרך כלל שטרי חוב, צ'ק פיקדון או ערבות בנקאית. 

מידע נוסף: דיני מקרקעין

שכירות דירה או בית בפתח תקווה
bottom of page