top of page

מהו מס שבח?
מס שבח הינו המס אשר בו מתחייב מוכר הנכס. משמעותו של מס זה הוא מס שמוטל על הרווח שמקבל המוכר בזכות מכירת הנכס. חובת התשלום של מס השבח חלה על המוכר עוד בטרם הועברה ממנו הבעלות על הנכס. 

היכן משלמים מס שבח? 
תשלום מס שבח נעשה ברשות המיסים הקרובה למקום מגוריו של המוכר. ניתן גם להוריד את הטפסים מאתר רשות המיסים, ולמלא אותם טרם ההגעה למשרדי הרשות. 

מי ומה קובע את גובה מס השבח? 
גובה מס שבח מוחלט על ידי רשויות המיסים, הללו קובעים זאת בהתאם להערכתן את שווי הנכס. חשוב לדעת כי פעמים רבות הסכום שנקבע על ידי הרשות, גבוה משמעותית מהערכה של שמאי מקרקעין מטעם המוכר. זאת הסיבה שקודם ביצוע עסקת המכירה מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין. הוא ייחשב את גובה מס שבח, תוך שקלול של נתונים נוספים כמו התשלום למתווך, שיפוץ שנעשה בנכס ועוד. כמו כן, השמאי יוכל לבדוק האם מוכר הנכס זכאי לפטור ממס שבח או לפחות להנחה. 

את הערכת השמאי, יש לשלוח לרשויות המס אשר יחליטו על גובה המס. חשוב לציין כי לא תמיד מקבלות רשויות המס חוות דעת זו. לכן במקרה כזה אשר מס שבח יהיה גבוה משמעותית, ניתנת לבעל הנכס אפשרות להשיג על מס שבח. ההשגה נעשית על ידי ערעור שמאי מקרקעין

מהו התהליך להשגה על מס שבח? 
על הערעור להינתן תוך 30 יום מיום קבלת ההוראה על תשלום המס. פרק זמן זה מאפשר לבעל הנכס להביא שמאי מטעמו, אשר ימציא לרשויות המס את כל הנתונים אשר בגינן מתבקשת הפחתת מס שבח. במקרים רבים אכן תהיה הסכמה בין השמאי מטעם רשות המס לבין השמאי שהובא מטעם המוכר, ואז יקבע מיד הסכום הנדרש. במקרים אחרים יהיה צורך לפנות לשמאי מכריע, אשר יביע את הערכתו והוא אשר יקבע את גובהו של מס שבח. במקרים אלו בדרך כלל נעשית ההשגה על המס בבתי משפט השלום. 

 

באילו מקרים ניתן לקבל פטור ממס שבח?

קיימים מקרים רבים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח או לפחות הקלת מס. פטור ממס שבח ניתן לקבל, לדוגמה, כאשר אדם מוכר את דירת המגורים שלו, בתנאי שלא מכר דירה נוספת בארבע השנים שקדמו למכירה. זאת גם אם בבעלותו של המוכר כמה דירות. דוגמה להקלה היא אם אדם צבר הפסד עסקי גדול בשנת המס שקדמה למכירה. אדם כזה אשר ימציא על יד פקיד שומה אישורים המוכיחים זאת, זכאי להפחית את ההפסדים ממס שבח.  

מידע נוסף: שמאי מקרקעין


יצירת קשר לייעוץ נדל"ן ללא התחייבות

מס שבח
bottom of page