top of page
דיני מקרקעין - תיווך פתח תקווה

דיני מקרקעין

מידע על סוגיות משפטיות בתחום

דיני מקרקעין מוסדרים בחוק מקרקעין תשכ"ט – 1969 ובחוקים ותקנות נוספים אשר נחקקו ברבות השנים. דיני מקרקעין כוללים סוגיות נרחבות, ובין השכיחות והעיקריות בהן: פירוק שיתוף במקרקעין, זכות השכירות, זיקת ההנאה וזכות קדימה במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

 

חוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף. ככלל, פירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים. במקרה בו נקבעה בהסכם חלוקת המקרקעין בעין, טעון ההסכם אישור המפקח המאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

במידה ואין הסכם ,יהיה פירוק השיתוף על פי צו בית המשפט. במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין. במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון.

זכות השכירות

ניתן להשכיר חלק מסוים של המקרקעין. שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שנים אינה טעונה רישום, והתחייבות לעשות עסקה כזאת אינה טעונה מסמך בכתב. היינו, אין חובה לערוך חוזה בכתב לגבי שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שנים.
עם זאת, שכירות שיש עמה ברירה ("אופציה") להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, מחויבת במסמך בכתב וברישום.

זיקת ההנאה

זיקת הנאה יכול שתהא לטובת מקרקעין או לטובת אדם פלוני, לטובת סוג בני אדם או לטובת הציבור. זיקת הנאה היא זכות במקרקעין  אשר עשויה לקבוע כי:
 

  1. בעל המקרקעין הזכאים או מי שהזיקה ניתנה לטובתו זכאי לשימוש מסוים במקרקעין הכפופים.

  2. בעל המקרקעין הכפופים חייב להימנע מביצוע פעולה מסוימת באותם מקרקעין.

זכות קדימה במקרקעין

זכות קדימה על פי הסכם - בעל מקרקעין, או בעל חלק בלתי מסוים במקרקעין משותפים, רשאי לרשום זכות קדימה לגבי המקרקעין, או לגבי חלקו בהם, לטובת אדם פלוני, ומשעשה כן, לא יהיה זכאי להעבירם לאחר, אלא אם הציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה.

משק חקלאי - מקרקעין שהם משק חקלאי כמשמעותו בחוק הירושה, והם עברו בירושה, בין על פי דין ובין על פי צוואה, ליורשים אחדים במשותף, לא יהיה יורש זכאי להעביר חלקו בהם לאחר אלא אם הציע אותו תחילה ליורש בעל זכות הקדימה.

 

בני זוג - מקרקעין שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידיהם במשותף, או דירה המשמשת להם מגורים, לא יהיה בן זוג זכאי להעביר חלקו לאחר אלא אם הציע אותו תחילה לבן - זוגו.

 

מידע נוסף: ייעוץ משפטי לרוכשי דירה

יש לכם שאלות? אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין מובילים בתחום הנדל"ן. תצרו קשר לייעוץ חינם

פירוק שיתוף במקרקעין
זכות השכירות
זיקת ההנאה
זכות קדימה
דיני מקרקעין
bottom of page