top of page

 מס רכישה

מדרגות לפי תיקון בחוק

מס רכישה הוא מס המשולם בגין קניית זכויות על מקרקעין. ברכישת דירה למגורים יש מדרגות מס רכישה בהתאם לשווי הנכס.


מדרגות מס רכישה לדירה יחידה


בשנת 2023 נקבעו התנאים הבאים למס רכישה לדירה יחידה:

  1. שווי עד 1,919,155 ש"ח פטור ממס

  2. מס של 3.5% על זכות מקרקעין בשווי 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח (לעומת 1,805,545 שקל עד 2,141,605 שקל בשנת 2022)

  3. מס של 5% על זכות מקרקעין בשווי יותר מ-2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח (לעומת 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל בשנת 2022)

  4. מס של 8% על דירה יחידה בשווי הגדול מ-5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח (לעומת 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל).

  5. מס של 10% על דירה יחידה בשווי העולה על 19,575,755 ש"ח (לעומת 18,416,900 שקל ב-2022).

מס רכישה לדירה שנייה


דירה שנייה הוא שם קצת מטעה. השם הנכון יותר הוא דירה נוספת, כי זהו מס שמשלמים על כל דירה נוספת ולא רק על דירה שנייה. על פי העדכונים ל-2022 אלו מדרגות מס הרכישה לדירה נוספת:

  1. על חלק השווי של עד 5,872,725 שקל ישולם מס של 8%

  2. על חלק שווי של מעל 5,872,725 ישולם מס של 10% על כל דירה נוספת

איך ומתי משלמים מס רכישה?

יש שני סוגי שומות רכישה, שומה אחת היא השומה הממולאת על יד הנישום בהתאם לחישוביו. את תשלום זה יש לשלם תוך 60 יום. אם מנהל, נציג מנהל מס מקרקעין, מצא שהשומה גבוהה מהמס שהצהיר הנישום, יש לשלם את ההפרש תוך 30 יום. את התשלום ניתן לשלם באגף הגבייה במנהל מס מקרקעין באזור המגורים או באופןמקוון, בכרטיס אשראי או דרך הבנק. ערעור ניתן להגיש תוך 30 יום מביצוע העסקה

פטור ממס רכישה

החוק מכיר במשפרי דיור שרוצים למכור דירה ולקנות בתמורתה דירה אחרת. במקרה שהדירה בבעלותנו מוצעת למכירה מס הרכישה יוקפא ל-24 חודשים (בעבר 18 חודשים). אם הדירה תימכר בפרק זמן זה, הדירה הנמכרת תהיה פטורה ממס רכישה. אך אם לא הצלחתם למכור את הדירה, ישולם מס הרכישה כולל ריבית והצמדה.

יצירת קשר לייעוץ נדל"ן מקצועי ללא התחייבות

מס רכישה
bottom of page