top of page
שכירות משרד או חנות בפתח תקווה

טיפים לשוכר ומשכיר

מה חשוב לכלול בהסכם השכירות מנקודת המבט של המשכיר?

 

ככל שהחוזה לקוני ומעורפל גודל הסיכוי למחלוקות ולאי הבנות עתידיות. חשוב להגדיר את מועדי תחילת השכירות, אורכה ופקיעתה באופן הברור והמפורש ביותר, בצורה  שאינה משתמעת לשני פנים. 

במקביל, חובה להגדיר במפורש את גודל השטח המושכר ויחס הברוטו-נטו שלו, כאשר יחס ברוטו נקבע לפי החלק היחסי של השוכר בשטחים הציבוריים בבניין.

זכרו כי שכירות משרד אינה מתייחסת לשכירות השטח הפיזי בלבד אלא גם לאחזקת הבניין, שמירה, אחזקת מעלית ועוד. לכן, בכדי שלא ייווצרו מחלוקות עתידיות כדאי לקבוע את דמי הניהול בנפרד מדמי השכירות. 

מומלץ לצרף כנספח להסכם גם את המפרט הטכני של הבניין והמשרד ולקבוע כי הללו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם השכירות שייחתם.

לא פחות חשוב לקבוע את אופן התשלום ומועדיו. דמי השכירות נקבעים בדרך כלל לפי מחיר למטר. במטרה להגן על הנכס מומלץ לעגן בחוזה, כי תשלום מאוחר או חלקי של דמי השכירות יהווה הפרת הסכם ועילה לביטול החוזה.

חוזים עסקיים ופרטיים רבים כוללים גם סעיף אופציה. אופציה הינה הצעה בלתי חוזרת שמציע המשכיר לשוכר, להמשיך ולהאריך את שכירות הנכס לתקופה נוספת לפי התנאים שנקבעו בחוזה האמור. 

מה מומלץ לבדוק לפני חתימה על חוזה שכירות משרד לשוכר?

טרם החתימה על חוזה שכירות יש לבדוק היטב מיהו השוכר. בכדי להחליט באופן מושכל, חשוב לקבל את מירב הפרטים לגבי השוכר העתידי:

  • מה המקצוע של המשכיר

  • איזה סוג משרד הוא מתכנן לפתוח

  • כמה קליינטים יש לו

  • וותק ומשך פעילותו בתחום

  • מה האמצעים הפיננסיים העומדים לרשותו

מומלץ לקבוע בחוזה לאיזה מטרות אסור להשכיר את הנכס כדי להימנע מקיום פעילות בלתי חוקית בתחומי הנכס המצוי בבעלותך. בנוסף, מומלץ לכלול בחוזה סעיף לפיו השוכר בדק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס ומצא אותו מתאים למטרותיו.

מידע נוסף: דיני מקרקעיןתיווך מסחרי בפתח תקווה

יש לכם שאלות? אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין מובילים בתחום הנדל"ן. תצרו קשר לעייוץ חינם

שכירות משרד בפתח תקווה
bottom of page