top of page
שמאי מקרקעין פתח תקווה

שמאי מקרקעין

תפקידו בהליך רכישת דירה

זוגות צעירים רבים או רוכשי דירות פרטיים אחרים, העומדים בפני קבלת החלטה לרכישה נכס עבורם, אינם מודעים בהכרח לתפקידו החשוב של השמאי בהליך הרכישה הממומנת בחלקה גם ממשכנתא. ניתן להוסיף ולומר שרבים גם לא מודעים שיש לו חלק בהליך כאשר רוכש מעוניין בקבלת משכנתא על נכס, ידרוש המלווה הערכה משמאי חיצוני אשר לכאורה הינו בלתי תלוי. יחד עם זאת חוסר תלות זו מצידו השמאי המבצע את ההערכה, אינה בהכרח ברורה.

 

הבנקים ומוסדות המימון יכריחו את מבקש ההלוואה לממן את שירותיו של השמאי, אולם לבחור אחד שכזה מרשימה סגורה שעובדת באופן קבוע עם המוסד המלווה ומאושרת על ידו מראש.

למרות שהתשלום עבור שירותיו מגיע מהלווה, הלקוח האמיתי הינו למעשה הגורם המלווה וככזה, מצפה המוסד המממן שהשמאי יעריך את שווי הנכס בצורה שכזו שתגן על האינטרסים שלו בצורה שתכמת את הסיכון אותו הוא לוקח. זאת בכדי שלא ניתן מימון של נכס מעל שוויו הראלי, כלומר, שהבטוחה הנמצאת בידי הבנק – נכס הנדל"ן, תכסה את הסיכון שבחשיפתו למצב של חדלות פירעון של הלווה.

מצד אחד השמאי צריך לשמור על האינטרסים של הבנק, אולם מצד שני הערכה בחסר של שווי נכס הנדל"ן תייצר מצב שבנק המשכנתאות, המעוניין למכור את מרכולתו, יסרב לאותה בקשת הלוואה.

 

במקרים רבים תתייצב הערכת השמאי באורח פלא בתחום הרצוי עבור הלקוח שלו. אין זה אומר ששמאים אינם עושים את עבודתם נאמנה.

כוחות השוק הציבו בידיהם כוח עצום להיות חסמים ובלמים של תהליכי עליות מחירים בועתיות שאינן מגובות בעליות שווי ראליות, כנגד שימוש בכלי אומדן שווי הנגזרות מטווח המחירים שאותו השוק מוכן לשלם ברגע נתון. השוק קובע את רמת המחירים אליה משווה השמאי את בחינת שווי נכס הנדל"ן, גם אם השוק בועתי לכאורה. קונפליקט זה קיים אצל השמאי תמיד, והוא דומיננטי בשווקי נדל"ן עולים ויורדים כאחד.

יצירת קשר לייעוץ נדל"ן מקצועי ללא התחייבות

שמאי מקרקעין פתח תקווה
bottom of page