top of page

היקפי הבנייה המותרים בכל שטח נקבעים בתכנית בניין עיר, כתנאי להוצאת היתר בניה באותו שטח. קיימות שתי שיטות להגדיר את היקפי המותרים: מ״ר, כלומר התכנית מפרטת את היקף השטחים המותרים במספרים ואחוזי בניה. שיטת אחוזי הבנייה מתייחסת להיקף הבנייה ביחס לשטח המגרש שבו הבניה תתבצע. היא קובעת כי שטחי הבנייה המצטברים בכל הקומות ביחד יחושבו כמכפלה של שטח המגרש. 


לדוגמה –  במגרש שגודלו 1,000 מ״ר, אחוזי הבנייה המותרים לבניה הינם 50%- ניתן לבנות בית חד קומתי ששטח הקומה הוא 500 מ״ר, או דו קומתי ששטח כל קומה הוא 250 מ״ר, וכן הלאה.

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

אחוזי בנייה
bottom of page