top of page

על כל שיפור של הנכס, על בעל הנכס לשלם סוג של מס, תשלום חובה הנקרא היטל השבחה. 

תשלום היטל השבחה נעשה באחד משלושה מקרים: אישור תכנית בניין עיר, אישור הקלה, או אישור שימוש חורג, אשר מובילים לעלייה בשווי הנכס. 

הגוף המטיל את ההיטל על חוכרי או בעלי הנכס הוא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כאשר ההיטל עומד על 50% משווי ההשבחה. 

מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית העוסקת בתכנון ופיתוח, ברכישת נכסים לצרכי הציבור הכללי לרבות הוצאות שימור אתר, ותשלום פיצויים בעקבות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. בכל שנה, הרשות המקומית רשאית להשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי הגבלות מסוימות הקבועות בחוק.


פטור מהיטל השבחה

פטור מהיטל השבחה ניתן במספר מקרים: 

- קרקע בשכונת שיקום (על פי הגדרת הממשלה)

- קרקע באזור שיקום (על פי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום)

- השבחה באזור בו הוכרז בצו על ידי הממשלה, בהסכמת הרשות המקומית, על פטור מחובת תשלום

- מוסדות ציבוריים שמטרתם אינה קבלת רווחים, כגון מוסד לחינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט

- השבחה בקרקע או דירת מגורים כאשר הבעלים זכאי לסיוע מאחת מהתוכניות של משרד הבינוי

והשיכון (כאשר התנאי הוא שהסיוע מיועד לבנייה\הרחבה של הדירה, ושטח הדירה תואם לתכנית)

- השבחת קרקע או דירה שבעליה החזיקו בקרקע לפחות 10 שנים לפני ביצוע ההשבחה, והתכנית שקדמה לתכנית ההשבחה קיבלה תוקף לפני 1 בינואר 1950

- השבחה בשל תוספי שטחי שירות הנדרשים לביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית שבנייה אינה נדרשת על פי חוק ותוספת של שטחי שירות עד 5% משטח המגרש

- השבחת קרקע המיועדת לשימוש בתור דרך ציבורית

- השבחה בבניית מרחב מוגן (ממ"ד) בדירה, לשטח המינימלי הנדרש בלבד (9 מ"ר נטו+ קירות)

- בנייה או הרחבה של דירה למגורים בשטח כולל של עד 140 מ"ר, כל עוד הבעלים או קרוב של הבעלים יגור בדירה במשך 4 שנים לאחר סיום הבנייה. כל שטח נוסף מעבר ל-140 מ"ר יחויב בתשלום ביחס להיקף הבנייה

- הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום היטל השבחה או חלק ממנו, בעקבות הקלה או התרת שימוש חורג הנובעים ממצבו החומרי של הנכס

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

היטל השבחה
bottom of page