top of page

מונח טכני לתוכניות המוגשות לקבלת היתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.


השם גרמושקה (אקורדיון ברוסית) ניתן לתוכנית ההגשה כיוון שהיא מורכבת ממספר שרטוטים ותוכניות המחוברים זה לזה ומקופלים באופן שמזכיר אקורדיון. כיום ישנה אפשרות להגיש בקשה גם בצורה מקוונת, שמאפשרת עריכה, תיקונים והוספת פרטים גם לאחר ההגשה, כל עוד לא נערך דיון בעניינה. על עריכת הגרמושקה, בין אם תוגש בצורה המסורתית או בצורה מקוונת, אחראי האדריכל הממונה על הבנייה.


ממה מורכבת הגרמושקה?

גרמושקה של בית מורכבת, למעשה, משני חלקים. החלק הראשון כולל את פרטי הפעולה המתוכננת, במסגרתו יצוינו פרטי המגרש, שם האדריכל מגיש הבקשה, פרטי בעל המגרש ובעלי הזכויות בנכס (בהתאם לרשום בנסח הטאבו) ופרטי מהנדס הבניין האחראי על הבנייה. 


בנוסף, יצרף האדריכל לבקשה שתי טבלאות, באחת יפרט את כלל השטחים הנדרשים לצורך הבנייה, כולל שטחי השירות שישמשו לביצועה; ובשניה יפרט את זכויות הבנייה המוגדרות במגרש, על פי המידע שהתקבל מהעירייה או מהמועצה המקומית. על חלק זה של הגרמושקה יצהירו בחתימתם האדריכל המגיש את הבקשה, בעל הזכויות בנכס ומהנדס הבניין האחראי על הבנייה.

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

גרמושקה
bottom of page